برنامه تدبیر ، برنامه طرح تدبیر ، برنامه سالانه طرح تدبیر و برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر همه اسم های مرسوم از برنامه ایست که هر ساله از طرف آموزش و پرورش به مدارس ابلاغ میشود تا مدیران و معاونان برنامه های خود را در چارچوب برنامه تدبیر در مدرسه پیاده سازی کنند و مستندی از کارهای خود به اداره ی آموزش و پرورش شهر خود ارائه کنند.

ازجمله مهمترین برنامه ها در برنامه تدبیر خود ارزیابی و ارزیابی برنامه تدبیر میباشد که توسط جداولی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 

طرح تدبیر

برنامه ی طرح تدبیر راهکاریست که آموزش پرورش برای پیشبرد سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران میباشد

جداول برنامه تدبیر

 1.  جدول شماره ۱ : مربوط به گام های  تدوین  برنامه عملیاتی است و برنامه سالانه طرح تدبیر باید دقیقا بارعایت این ۵گام تهیه وتنظیم گردد. و صرفا جهت آشنایی با مراحل وگامهای تدوین برنامه
  • (منظور از تدوین برنامه تدبیر سالانه همان تکمیل جدول ۲ است. و به فرم ۲ تکمیل شده برنامه عملیاتی سالانه اطلاق می شود)

 2. جدول شماره ۲ :نمونه والگویی پیشنهادی برای تدوین برنامه سالانه طرح تدبیر هست و مزیت آن نسبت به سایر نمونه ها سادگی وتسریع وتسهیل در تکمیل ان  و بی نیازی ازپیوست ها وضمایم غیر ضروری( که بعضا در برخی نمونه ها مشاهده می شود)می باشد.
  البته استفاده از سایر نمونه ها والگوههای برنامه مشروط براینکه در چهارچوب برنامه تدبیر باشد آزاد هست.
 3. جدول شماره ۳:مخصوص تقویم اجرایی برنامه ها و فعالیت های پش بینی شده در طول سال میباشد .
 4. جدول شماره ۴ :این جدول نمونه فرم پیشنهادی برای خودارزیابی بهبود فرایندهای مدیریت مدرسه می باشداین فرم برای رصد فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه سالانه مدرسه و حصول اطمینان ازاجرای صحیح برنامه ها در مسیر تعیین شده پیشنهاد گردیده است ومربوط به خودارزیابی فرایندی است.
 5. جدول شماره ۵ طرح تدبیر: مربوط به بازدیدهای بیرونی است وتوسط ارزیابانی که به مدارس به منظور ارزیابی فرآیندی در طول سـال تحصـیلی بـا هـدف ارائـه بازخوردهـای اصـلاحی، سـازنده وتوانمندساز در مدرسه حضور می یابند(همچنین بازرسین وبازدید کنندگان و…) تکمیل می شود.مسئولیت ارزیابی بیرونی مدارس مجری با معاونت آموزش ابتدایی در مناطق آموزش و پرورش می باشد.
 6. جدول شماره ۶ :که امسال برخلاف سنوات گذشته که بصورت متمرکز تنظیم و به استان ها ابلاغ می شد، تحت عنوان فهرست موارد مورد انتظار منطقه از مدارس بصورت غیر متمرکز و توسط هر منطقه تهیه و تدوین شده و به مدارس  ابلاغ می شود.

دربرنامه طرح تدبیر جدول شماره ۲و ۴ که جداول خودارزیابی هستند یکی میباشد

این فهرست در خودارزیابی اولیه و پایانی است که در طول سال در دو مرحله انجام می شود مورد استفاده قرار میگیرد.(فرم  ۶ هر منطقه با منطقه ای دیگر متفاوت هست)
اولیه و پایانی
خود ارزیابی اولیه برنامه تدبیر ⏪که باید قبل از شروع سال تکمیل شود در این مرحله مدیر با توجه به وضعیت موجود هر فعالیت در مدرسه نسبت به ارزش گذاری اقدام می کنه و به نوعی نقطه حرکت و شروع خود را برای رشد و بهبود فعالیت مشخص میکند.
لازم بذکر است امتیاز کسب شده در این مرحله صرفا جهت مشخص نمودن وضعیت موجود مدرسه هست و امتیاز بالا امتیازی نداشته و امتیاز پایین هم ضعف و نقصی برای مدیرمحسوب نمی شود پس توصیه میگردد ارزش گذاری و امتیاز دهی با دقت و واقع بینانه انجام شود.
خود ارزیابی پایانی طرح تدبیر⏪که در پایان سال تحصیلی مجدد همین فرم شماره ۶(فهرست فعالیتهای مورد انتظار) تکمیل میگردد و تفاوت و افزایش امتیاز این مرحله نسبت به مرحله اولیه میزان موفقیت مدرسه را مشخص می کند و مشخص می کند براساس برنامه سالانه تدوین شده مدرسه در دستیابی به هدفگذاری انجام شده چقدر موفق بوده است و افزایش و رشد امتیازات نسبت به مرحله اولیه که در اول سال انجام داده اید مزیت محسوب می شود(البته میزان موفقیت و درصد رشد براساس فرمول مندرج در راهنما باید محاسبه گردد)

برای خرید و دانلود روی دکمه ی زیر کلیک کنید.

تومان۲۵,۰۰۰خرید و دانلود فایل

این فرم با توجه به هفت ساحت طرح تدبیر زیر توسط منطقه تهیه و فعالیتهای مدنظر در آن جانمایی میشود:

 1. ساحت تربیت دینی اخلاقی وعبادی
 2. ساحت تربیت ی و اجتماعی
 3. ساحت تربیت زیستی و بدنی
 4. ساحت تربیت هنری و زیبا شناختی
 5. ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای
 6. ساحت تربیت علمی و فناوری
 7. فراساحت

سقف امتیاز این فرم بسته به تعداد فعالیت های مورد انتظار هر منطقه متفاوت خواهد  بود

✅  قبل از ورود به مرحلـه خـود ارزیـابی اولیه برنامه طرح تدبیر مدیر وتیم برنامه ریزی در نشست هـای تحلیلـی از وضـعیت موجـود مدرسـه درهـریـک ازفعالیهای مندرج در جدول ۶ مطلع و اگاه می شود. و با توجه به تحلیل ها، هر یک از فعالیت هـا رااز نمره  ۰تا  ۷ارزش گذاری می نماید و نمره را در جدول شماره  ۶تحت عنوان خود ارزیابی اولیه قرار می دهد.در پایان سال نیز مجددفرم ۶ دوباره تکمیل و فعالیتهاارزش گذاری می شود.
در خود ارزیابی پایانی مدیریت مدرسه زمانی مجاز خواهد بود که به نمرات فعالیت ها در خود ارزیابی اولیه نمره ای را اضافه نماید که حتما می بایست اقدام یا اقداماتی را در قالب برنامه عملیاتی سـالانه ویـژه آن فعالیت پیش بینی و انجام داده باشد. در غیر این صورت همان امتیاز خودارزیابی اولیه تکرار می شود.
این فرم بایدپس از تکمیل نمودن در دو نسخه بهمراه برنامه سالانه(جدول۲) جهت بررسی و تایید تحویل اداره شود و پس از تایید اداره مدیر اجرای برنامه خود شروع نماید.
برای تسریع و تسهیل فرایند بررسی و تایید و همچنین ارزیابی هر سال قابلیتی در سامانه همگام ایجاد می گردیده است تا این بررسی و تایید بصورت الکترونیکی انجام شود ولی امسال تا ک

برنامه طرح تدبیر

مطلب توصیه شده:

425734794 9911 - برنامه طرح تدبیر

جدول شماره ۴برنامه تدبیر

نمونه فرم پیشنهادی برای خودارزیابی بهبود فرایندهای مدیریت مدرسه

این فرم برای رصد فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه سالانه مدرسه و حصول اطمینان ازاجرای صحیح برنامه ها در مسیر تعیین شده پیشنهاد گردیده است.مسئول اجرای هر قسمت از برنامه سالانه با استفاده از این فرم متناسب با برنامه ودربازه زمانی که توافق شده است نسبت به ارزیابی مسئولیتی که پیگیری واجرای آن به او واگذار شده است اقدام می کند.
این فرم کمک می کند تا اگر برای انجام فعالیت مشخص شده مانع و مشکلی وجود داشته باشد مورد بررسی قرار بگیرد وراهکاری در نظر گرفته شود ومانع رفع شود وبرنامه یا فعالیت محقق شود.گاهی پیش می آید که روش و اقدامات اجرایی پیش بینی شده بعلت موانع ومشکلات نیاز به تغییر و بازبینی دارد.
مسئول اجرا با اشرافی که بر فعالیت دارد با استفاده از این فرم  برای رفع این موانع راهکار پیشنهاد می دهد.

 نحوه ی  تکمیل  جدول شماره ۴ برنامه طرح تدبیر

 جدول شماره ۴ برای  خودارزیابی و  پیگیری اجرای فعالیت ها ست و به این صورت تکمیل میگردد:

مسئول هر قسمت از برنامه یا مسئول هر  ساحت پایان هر ماه یا هر ۴۵ روز  یکبار طبق توافق با مدیر باید از روند پیشرفت و اجرای فعالیتهایی که  مسئولیتش را به او سپرده اند  ارزیابی کند و در  این فرم بنویسد ( آنچه  که واقعیت هست را باید بنویسد) و بابت فعالیتهایی که احیانا انجام نشده یا ناقص انجام شده ،راهکار مناسب را ارائه دهد و به اطلاع مدیر هم  برساند و راهکار مناسب را نیز پیش بینی و در جدول  ثبت نماید سپس هر ۲ ماه و یا هر ۳ ماه یکبار در جلسه ی  شورای مدرسه این خود ارزیابی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا برای رفع نواقص برنامه ریزی شود.

جداول برنامه تدبیر

⭐️جدول شماره ۱ مربوط به گام های پنجگانه تدوین برنامه عملیاتی سالانه است

⭐️جدول شماره ۲ چارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه ست

⭐️جدول شماره ۳ تقویم اجرایی ست

⭐️ جدول شماره ۴ نمونه فرم پیشنهادی ارزبابی فرایندی ست

⭐️جدول شماره ۵ نمونه فرم ارزیابی ویژه ارزیابان است

⭐️جدول شماره ۶ فرم خودارزیابی است که توسط مدیر یکبار در ابتدای سال و یکبار در انتهای سال تکمیل می شود

 فعالیتهای مربوط به برنامه ی تدبیر  در تابستان و قبل از شروع سال تحصیلی

۱٫ تکمیل فرم خودارزیابی اولیه (فرم شماره ۶ ) سپس با توجه به این فرم خود ارزیابی اولیه ،  این فعالیتها باید انجام شود :

 ۲٫ دریافت برنامه های پیشنهادی از همکاران  جهت تدوین برنامه سالانه

۳٫ برگزاری جلسات می و هم فکری با اعضاء کمیته برنامه ریزی مدرسه .

 ۴٫ شناسایی نقاط قوت و ضعفهای مدرسه  .

۵٫ ارائه و بررسی راهکارهای مناسب جهت رفع کاستی ها و ضعفها  و تقویت نقاط قوت با توجه به منابع مالی و انسانی

۶٫ شناسایی پتانسیل و ظرفیتهای درون و برون مدرسه ای جهت استفاده از آن برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیتی در مدرسه

۷٫ طرح موضوع در شورای معلمان و شورای انجمن اولیا و مربیان  و تبادل نظر در مورد اجرای برنامه ی تدبیر

 ۸٫  نوشتن برنامه سالانه

۹٫ تنظیم جدول خودارزیابی فرایندی

 ۱۰٫ تنظیم جدول بازه زمانی خودارزیابی فرایندی.

۱۱٫  تعیین مسئولین ساحت ها و صدور ابلاغ داخلی برای انها.

۱۲٫ برگزاری جلسه برای مسئولین ساحت ها و توجیه آنان جهت انجام وظایف شان در راستای اجرای برنامه تدبیر

۱۳٫  برگزاری جلسه یا جلسات  توجیهی لازم برای کلیه همکاران .

 

 1. خرید برنامه طرح تدبیر

 


مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی منبع : برنامه ,تدبیر ,شماره ,مدرسه ,ارزیابی ,جدول ,برنامه سالانه ,برنامه تدبیر ,جدول شماره ,ساحت تربیت ,برنامه عملیاتی ,برنامه عملیاتی سالانه ,فرایندهای مدیریت مدرسه ,برنامه سالانه مدرسه ,بهبود فرایندهای مدیریت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دانلود رایگان مجموعه جدیدترین ها Danny امپایر مووی کرج Cathy ارز های دیجیتال Susan کربلایی مسعودولی شعار ♠ ♣ ♦ ♥ مجله آموزشی برنامه نویسی برای بازار کار