امریکا وهمپیماناشان ویروس کرونا را طراحی کردند تا

اقتصاد چین را زمین گیرکنند چون چین داشت از نظر

اقتصادی وقدرت اول می شدوآنها عقب می ماندند.هم

این که به ایران اسلامی ومردم ایران اسلامی ضربه

بزنند که برعلیه آنها است وآنها را درجهان با اعمال

شیطانیشان رسوا کرده است.سوم اینکه واقعا" دلار

داشت به زوباله دان تاریخ می پیوست ومی خواستند

دلار را از مرگ نجات دهند.امریکا وهم پیماناشان باید

بدانند که با این کارشان نه تنهاشیطان وقاتلین اصلی

بشریتندونشان دادندکه واقعا" هستندوحتی قاتلین

ملتهای  کشورهای خودنیزهستند.بلکه آنها همیشه

موجب ناامنی وجنگ وکشتارمردم جهان وکشورها

بودند وباید که مجازات مرگ شامل آنها شود ومردم

وملتهای جهان حتی ملتهای خودشان برعلیه این

شیاطین به پاخیزند وآنها را نابودکنند.مرگ برامریکای

شیطان مرگ براسرائیل غاصب شیطان مرگ برانگلیس

ملعون مرگ برالسعود کافر مرگ برمنافق.

 

امریکا وصهیونیسم اسرائیل شیطانی قاتل

تمام بشریت عالم است.این شیاطین باید

توسط تمام انسانهای روی زمین نابودشوند

آنها ویروس کرونا را ساختند وبه جان

انسان های روی زمین انداختند .همه مردم

جهان باید برعلیه این شیاطین یعنی

امریکای وصهیونیسم شیطان  قیام کنند

وشیاطین را نابودکنند آنها قاتل بشریتندآنها

باید نابود شوند وتقاص کارشان را پس

دهند.امریکا واسرائیل باید از روی کره زمین

محو بشوندوالی مردم جهان روی خوش

نخواهند دید.باید همه مردم جهان علیه

امریکا وهم پیماناشان واسرائیل بپا خیزند

وبا دشمنان شیطان صفت بجگنند.

یاحق


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

کارتن پلاست رسام هنر rajoox Mandy SaveTheWorld توليدات ايراني و توليد کنندگان جامع ترین سوالات رنگ کردن موی زنانه آخرین لحظه عمر من دلنوشته های روزانه من