امریکا وصهیونیسم اسرائیل شیطانی قاتل

تمام بشریت عالم است.این شیاطین باید

توسط تمام انسانهای روی زمین نابودشوند

آنها ویروس کرونا را ساختند وبه جان

انسان های روی زمین انداختند .همه مردم

جهان باید برعلیه این شیاطین یعنی

امریکای وصهیونیسم شیطان  قیام کنند

وشیاطین را نابودکنند آنها قاتل بشریتندآنها

باید نابود شوند وتقاص کارشان را پس

دهند.امریکا واسرائیل باید از روی کره زمین

محو بشوندوالی مردم جهان روی خوش

نخواهند دید.باید همه مردم جهان علیه

امریکا واسرائیل بپا خیزند وبا دشمنان

شیطان صفت بجگنند.

مرگ برامریکای مستکبر شیطان

مرگ براسرائیل شیطان

غاصب مرگ برانگلیس خبث مرگ برالسعود

کافر مرگ برمنافق

یاحق


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

پنل مدیریتی ارتباط با مشتری تست پخش اسباب بازی برادران فروش برنج عنبر بو در اصفهان تکنولوژی مجازی سازی Karen Justin Lisa نگارین ترنج زندگینامه